loading

Փախստականների իրավունք վարչական ուղղվածություն

Փախստականների իրավունք քրեական ուղղվածություն

Անչափահասի պաշտպանությունը քրեական գործերով վարույթի ընթացքում

Սթրեսի և ժամանակի կառավարում

Փաստարկում և հռետորիկա

Կառավարչական հմտություններ և Ներազդման հոգեբանություն

Քաղաքացիական դատավարության արդի հիմնախնդիրները և արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները

Երեխաների նկատմամբ բռնության քննության առանձնահատկությունները

Սեռով պայմանավորված, ընտանիքում բռնության և անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի քրեաիրավական և քրեադատավարական հիմնախնդիրները

Կոռուպցիոն հանցագործություններ և անդրազգային կազմակերպված հանցավորություն. կոռուպցիոն հանցագործությունների և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի քրեադատավարական գործիքակազմը

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարում

Աշխատանքային իրավունքի արդի հարցերը

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱ