Արդարադատության Ակադեմիա - ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Քննչական համակարգի ունկնդիրների ուսուցում - 2015

Քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է 2015թ. քննիչների թեկնածությունների ցուցակում ընդկրված անձանց ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամկետները, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի 2015թ. մարտի 2-ի թիվ 1-Ն որոշման հիման վրա:

Քննիչների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագիր

Սույն ուսուցման ծրագիրը ներառում է 2015թ. քննիչների վերապատրաստման ուսուցման ձևը, ուսումնառության ժամաքանակը և ժամկետները, ինչպես նաև դասավանդվող առարկայական կուրսերի համառոտ նկարագիրը։

Ծրագիրը մշակվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի 2015թ. մարտի 2-ի թիվ 1-Ն որոշման հիման վրա: